གནས་ཚུལ་

 • [2017/10/2]

  ཆམ་པ་དང་ཡམས་ནད་ཀྱི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་
  ཆམ་པ་དར་ཁྱབ་ཀྱི་དུས་སྐབས་སླེབ་གྲོ་འདུག་
  སྨན་ཁབ་མང་པོ་ཡོད་མ་རེད་ 
  ལོ་༡༣ལས་ཆུང་བ་ཡིན་ན་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གི་ཆོག་མཆན་དང་ས་ཡིག་དགོས་ 
  ཁ་པར་བཏང་རོག་གནང་2017ཕྱི་ཟླ་10པ་ཚེས་2ནས་མགོ་ཚུགས་
  ང་ཉི་ཧོང་སྒོར་2,900
  ཉིན་མ་གསུམ་གི་སྔོན་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་ཟུར་བཅད་བྱེད་རོགས་གནང་  ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

   

  click here to see Questionnaire in English →


 • [2017/5/30]

  ཤིན་ལྗུ་ཀུ་ཀུ་དང་ན་ཀ་ནོ་ཀུ་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་མི་མང་གནམ་ལ་གསལ་བསྒྲགས།།

  ཤིན་ལྗུ་ཀུ་ཀུ་འི་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གི་  ཡི་གེ་འབྱོར་ན་ས་ཀུ་ར་སྨན་ཁང་དུ་ཕེབས་རོག་གནང།
  ཡི་གེ་འདི་ནི་རིན་མེད་གི་ཐོག་ནས་གཟུགས་པོ་ལ་ན་ཚ་ཡོད་མེད་གི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཆོག་པས་ཆོག་མཆན་རེད།
  ས་ཀུ་ར་སྨན་ཁང་ལ་རིན་མེད་གི་ཐོག་ནས་གཟུགས་པོ་ལ་ན་ཚ་ཡོད་མེད་གི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་གི་ཡོད།།
  གལ་སྲིད་ཆོག་མཆན་གི་ཡི་གེ་འདི་འབྱོར་གི་མིན་འདུག་ན་ས་ཀུ་ར་སྨན་ཁང་དུ་ཁ་པར་གཏོང་རོགས་གནང།།

  ན་ཀ་ནོ་ཀུ་འི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་མི་མང་གནམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་རིན་༥༠༠

  སྨན་བཅོས་པ་ རྡོ་རྗེ་ སྲིད་གཅོད་ ཤི་ཨོ་ཏ་  • [2014/3/4]༢༠༡༤ཟླ་༣ཚེས་༤ཉིན་ ས་ཀུ་ར་སྨན་བཅོས་ཁང་ འགོ་ཚུགས་

མདུན་གི་ཤོག་

སྨན་བཅོས་སྡེ་ཚན་

●སྨན་བཅོས་སྡེ་ཚན་

(གནས་སྐབས་རིང་ ཁོག་ནད་སྨན་བཅོས་སྡེ་ཁག་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ ཆུ་ཚོད་ ༣.༠༠ ནས་~༥.༣༠ བར་)

●སྨན་བཅོས་འགོ་ཚུགས་

གཞོག་པ་  ཆུ་ཚོད་ ༩.༣༠ ནས་ ༡༢.༣༠ བར་

ཉིན་གུང་རྒྱབ་ ཆུ་ཚོད་ ༣.༠༠ ནས་ ༦.༠༠ བར་

སྤྱིར་བཏང་གི་བརྟག་དབྱད་ཀི་ཆེད་དུ་ཟུར་བཅད་བྱེད་མི་དགོས་
གཟུགས་པོ་ཆ་ཚང་ལ་ན་ཚ་ཡོད་མེད་གི་བརྟག་དབྱད་དང་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན་ཟུར་བཅད་བྱེད་དགོས་

●གུང་སེང་

རུས་ནད་ཚན་ཁག་ གཟའ་ཟླ་བ་ གཟའ་མིག་དམར གཟའ་ལྷག་པ་ གཟའ་ཕུར་བུ་ གཟའ་པ་སངས་ གཟའ་སྤེན་པ
གཞོག་པ་  ཆུ་ཚོད་   ༩.༣༠ ནས་ ༡༢.༣༠ བར་
ཉིན་གུང་རྒྱབ་ ཆུ་ཚོད་   ༣.༠༠ ནས་ ༦.༠༠ བར་
ཁོག་ནད་སྨན་བཅོས་ གཟའ་ཟླ་བ་ གཟའ་མིག་དམར གཟའ་ལྷག་པ་ གཟའ་ཕུར་བུ་ གཟའ་པ་སངས་ གཟའ་སྤེན་པ

གཞོག་པ་  ཆུ་ཚོད་   ༩.༣༠ ནས་ ༡༢.༣༠ བར་

ཉིན་གུང་རྒྱབ་ ཆུ་ཚོད་   ༣.༠༠ ནས་ ༦.༠༠ བར་

※ (གནས་སྐབས་རིང་ ཁོག་ནད་སྨན་བཅོས་སྡེ་ཁག་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཆུ་ཚོད་ ༣.༠༠ ནས་~༥.༣༠ བར་)

 

●གུང་སེང་

གཟའ་པ་སངས་ གཟའ་སྤེན་པ་ཉིན་གུང་རྒྱབ་ གཟའ་ཉི་མ་ གཞུང་གི་གུང་སེང་

 

reception entrance 受付

མདུན་གི་ཤོག་

རྒྱུ་ལམ་དང་གྲོ་བཏང་ 

ས་ཀུ་ར་སྨན་བཅོས་ཁང་
ཀྲོ་ཀི་ཨོ་ཏོ་ ཤིན་ལྗུ་ཀུ་ ཀུ་ ཏ་ཀ་ལྡ་ནོ་ལྦ་ལྦ་ ༤-༡༡-༨
ཁ་ཝ་ཁ་མི་ ལྦི་རུ་ ཐོག་རྩེག་གསུམ་པ་
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ ༠༣-༥༩༣༧༣༧༡༧

 

Map

JR ཏ་ཀ་ལྡ་ནོ་ལྦ་ལྦ་ སྟྲི་སིན
སེ་ཨེས་ལྦུ་ ཤིན་ལྗུ་ཀུ་ ལ་ཨིང་ ཏ་ཀ་ལྡ་ནོ་ལྦ་ལྦ་ སྟྲི་སིན

ཏ་ཀ་ཟླ་ནོ་ ལྦ་ལྦ་ ཝ་སེ་ཟླ་ ལྒུ་ཅི་ནས་ གོམ་པ་རྒྱག་ནས་ ཀར་མ་གསུམ་ཙམ་

 

མདུན་གི་ཤོག་

ལས་བྱེད་པ་གནམ་

高田馬場さくらクリニック院長冨田茂 SAKURA CLINIC SHIGERU TOMITA

ཏོ་མི་ཏ་ ཤི་གྱེ་རུ་  ནི་ཨི་ལྒ་ཏ་གཙུག་ལག་སློབ་ཐོན་མཛད་སྒོ་  

ནི་ཨི་ལྒ་ཏ་གཙུག་ལག་་སྨན་བཅོས་ཁང་ དུ་སྦྱོང་བརྡར་མཐར་སོན་པ་
ཀ་ན་ལྒ་ཝ་ མི་ན་ཏོ་མ་ཅི་ སྨན་ཁང་ཆེན་མོ་འགན་འཁྲི་
༢༠༡༤ཟླ་༣ཚེས་༤ཉིན་ ས་ཀུ་ར་སྨན་བཅོས་ཁང་ འགོ་ཚུགས་
ཉི་ཧོང་ རུས་ནད་ཚན་ཁག་ སྨན་པ་ཨེམ་རྗེ་ལག་འཁྱེར་ངོས་སྦྱོར། 
ཉི་ཧོང་ རུས་ནད་ཚན་ཁག་ སྨན་པ་ཨེམ་རྗེ་ལག་འཁྱེར་ PHD
ངོས་སྦྱོར་

མདུན་གི་ཤོག་