གནས་ཚུལ་

 • [2018/4/17]
  We will be closed for the Golden Week's Holiday as below.
  April 30 Close
  May 1,2 Open
  May 3 - 6 Close
  We will open normally from May 7th.

 • [2018/4/11]
  Notice of Temporary Closing of General Medicine
  General Medicine is closed on 25th April (Wed).
  Orthopedics is open as usual.
 • [2017/10/2]

  ཆམ་པ་དང་ཡམས་ནད་ཀྱི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་
  ཆམ་པ་དར་ཁྱབ་ཀྱི་དུས་སྐབས་སླེབ་གྲོ་འདུག་
  སྨན་ཁབ་མང་པོ་ཡོད་མ་རེད་ 
  ལོ་༡༣ལས་ཆུང་བ་ཡིན་ན་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གི་ཆོག་མཆན་དང་ས་ཡིག་དགོས་ 
  ཁ་པར་བཏང་རོག་གནང་2017ཕྱི་ཟླ་10པ་ཚེས་2ནས་མགོ་ཚུགས་
  ང་ཉི་ཧོང་སྒོར་2,900
  ཉིན་མ་གསུམ་གི་སྔོན་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་ཟུར་བཅད་བྱེད་རོགས་གནང་  ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

   

  click here to see Questionnaire in English →


 • [2017/5/30]

  ཤིན་ལྗུ་ཀུ་ཀུ་དང་ན་ཀ་ནོ་ཀུ་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་མི་མང་གནམ་ལ་གསལ་བསྒྲགས།།

  ཤིན་ལྗུ་ཀུ་ཀུ་འི་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གི་  ཡི་གེ་འབྱོར་ན་ས་ཀུ་ར་སྨན་ཁང་དུ་ཕེབས་རོག་གནང།
  ཡི་གེ་འདི་ནི་རིན་མེད་གི་ཐོག་ནས་གཟུགས་པོ་ལ་ན་ཚ་ཡོད་མེད་གི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཆོག་པས་ཆོག་མཆན་རེད།
  ས་ཀུ་ར་སྨན་ཁང་ལ་རིན་མེད་གི་ཐོག་ནས་གཟུགས་པོ་ལ་ན་ཚ་ཡོད་མེད་གི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་གི་ཡོད།།
  གལ་སྲིད་ཆོག་མཆན་གི་ཡི་གེ་འདི་འབྱོར་གི་མིན་འདུག་ན་ས་ཀུ་ར་སྨན་ཁང་དུ་ཁ་པར་གཏོང་རོགས་གནང།།

  ན་ཀ་ནོ་ཀུ་འི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་མི་མང་གནམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་རིན་༥༠༠

  སྨན་བཅོས་པ་ རྡོ་རྗེ་ སྲིད་གཅོད་ ཤི་ཨོ་ཏ་  • [2014/3/4]༢༠༡༤ཟླ་༣ཚེས་༤ཉིན་ ས་ཀུ་ར་སྨན་བཅོས་ཁང་ འགོ་ཚུགས་

མདུན་གི་ཤོག་

སྨན་བཅོས་སྡེ་ཚན་

●སྨན་བཅོས་སྡེ་ཚན་

(ཁོག་ནད་དང་དབུགས་ནད་སྡེ་ཁག་གི་སྐོར་ལ་ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་རྟག་པར་ ཉིན་གུང་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་༣:༠༠ནས་༥:༣༠བར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀི་ཡོད་ ཡང་གནས་སྐབས་རིང་བདུན་ཕྲག་གཉིས་པ་དང་བདུན་ཕྲག་བཞི་པས་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ གཞོག་པ་ཆུ་ཚོད་༩:༣༠ནས་༡༢:༣༠བར་ ཁོག་ནད་དང་དབུགས་ནད་སྡེ་ཁག་གི་སྐོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀི་ཡོད་ འགན་འཁུརཔ་སྨན་པ་ རྡོ་རྗེ་ ཤི་ཨོ་ཏ་ )

●སྨན་བཅོས་འགོ་ཚུགས་

གཞོག་པ་  ཆུ་ཚོད་ ༩.༣༠ ནས་ ༡༢.༣༠ བར་

ཉིན་གུང་རྒྱབ་ ཆུ་ཚོད་ ༣.༠༠ ནས་ ༦.༠༠ བར་

སྤྱིར་བཏང་གི་བརྟག་དབྱད་ཀི་ཆེད་དུ་ཟུར་བཅད་བྱེད་མི་དགོས་
གཟུགས་པོ་ཆ་ཚང་ལ་ན་ཚ་ཡོད་མེད་གི་བརྟག་དབྱད་དང་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན་ཟུར་བཅད་བྱེད་དགོས་

●གུང་སེང་

རུས་ནད་ཚན་ཁག་ གཟའ་ཟླ་བ་ གཟའ་མིག་དམར གཟའ་ལྷག་པ་ གཟའ་ཕུར་བུ་ གཟའ་པ་སངས་ གཟའ་སྤེན་པ
གཞོག་པ་  ཆུ་ཚོད་   ༩.༣༠ ནས་ ༡༢.༣༠ བར་
ཉིན་གུང་རྒྱབ་ ཆུ་ཚོད་   ༣.༠༠ ནས་ ༦.༠༠ བར་
ཁོག་ནད་སྨན་བཅོས་ གཟའ་ཟླ་བ་ གཟའ་མིག་དམར གཟའ་ལྷག་པ་ གཟའ་ཕུར་བུ་ གཟའ་པ་སངས་ གཟའ་སྤེན་པ

གཞོག་པ་  ཆུ་ཚོད་   ༩.༣༠ ནས་ ༡༢.༣༠ བར་

ཉིན་གུང་རྒྱབ་ ཆུ་ཚོད་   ༣.༠༠ ནས་ ༦.༠༠ བར་

※ (ཁོག་ནད་དང་དབུགས་ནད་སྡེ་ཁག་གི་སྐོར་ལ་ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་རྟག་པར་ ཉིན་གུང་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་༣:༠༠ནས་༥:༣༠བར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀི་ཡོད་ ཡང་གནས་སྐབས་རིང་བདུན་ཕྲག་གཉིས་པ་དང་བདུན་ཕྲག་བཞི་པས་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ གཞོག་པ་ཆུ་ཚོད་༩:༣༠ནས་༡༢:༣༠བར་ ཁོག་ནད་དང་དབུགས་ནད་སྡེ་ཁག་གི་སྐོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀི་ཡོད་ འགན་འཁུརཔ་སྨན་པ་ རྡོ་རྗེ་ ཤི་ཨོ་ཏ་ )

 

●གུང་སེང་

གཟའ་པ་སངས་ གཟའ་སྤེན་པ་ཉིན་གུང་རྒྱབ་ གཟའ་ཉི་མ་ གཞུང་གི་གུང་སེང་

 

reception entrance 受付

མདུན་གི་ཤོག་

རྒྱུ་ལམ་དང་གྲོ་བཏང་ 

ས་ཀུ་ར་སྨན་བཅོས་ཁང་
ཀྲོ་ཀི་ཨོ་ཏོ་ ཤིན་ལྗུ་ཀུ་ ཀུ་ ཏ་ཀ་ལྡ་ནོ་ལྦ་ལྦ་ ༤-༡༡-༨
ཁ་ཝ་ཁ་མི་ ལྦི་རུ་ ཐོག་རྩེག་གསུམ་པ་
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ ༠༣-༥༩༣༧༣༧༡༧

 

Map

JR ཏ་ཀ་ལྡ་ནོ་ལྦ་ལྦ་ སྟྲི་སིན
སེ་ཨེས་ལྦུ་ ཤིན་ལྗུ་ཀུ་ ལ་ཨིང་ ཏ་ཀ་ལྡ་ནོ་ལྦ་ལྦ་ སྟྲི་སིན

ཏ་ཀ་ཟླ་ནོ་ ལྦ་ལྦ་ ཝ་སེ་ཟླ་ ལྒུ་ཅི་ནས་ གོམ་པ་རྒྱག་ནས་ ཀར་མ་གསུམ་ཙམ་

 

མདུན་གི་ཤོག་

ལས་བྱེད་པ་གནམ་

高田馬場さくらクリニック院長冨田茂 SAKURA CLINIC SHIGERU TOMITA

ཏོ་མི་ཏ་ ཤི་གྱེ་རུ་  ནི་ཨི་ལྒ་ཏ་གཙུག་ལག་སློབ་ཐོན་མཛད་སྒོ་  

ནི་ཨི་ལྒ་ཏ་གཙུག་ལག་་སྨན་བཅོས་ཁང་ དུ་སྦྱོང་བརྡར་མཐར་སོན་པ་
ཀ་ན་ལྒ་ཝ་ མི་ན་ཏོ་མ་ཅི་ སྨན་ཁང་ཆེན་མོ་འགན་འཁྲི་
༢༠༡༤ཟླ་༣ཚེས་༤ཉིན་ ས་ཀུ་ར་སྨན་བཅོས་ཁང་ འགོ་ཚུགས་
ཉི་ཧོང་ རུས་ནད་ཚན་ཁག་ སྨན་པ་ཨེམ་རྗེ་ལག་འཁྱེར་ངོས་སྦྱོར། 
ཉི་ཧོང་ རུས་ནད་ཚན་ཁག་ སྨན་པ་ཨེམ་རྗེ་ལག་འཁྱེར་ PHD
ངོས་སྦྱོར་

མདུན་གི་ཤོག་