သီတင္းစကား

TOP

ဆကုရ ေဆးခန္း

● ေဆးခန္း၏ထူးၿခားခ်က္မ်ား

အရိုးအေၾကားဆိုင္ရာနွင့္အေထြေထြ စစ္ေဆးေပးမွဳ
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းတြင္ အရိုးအေၾကားဆိုင္ရာစစ္ေဆးမွဳမ်ား ဥပမာ ခါးနာၿခင္း၊အရိုးအစစ္မ်ားနာၿခင္း၊(ဒူး၊ပုခံုး၊
လည္ပင္းရိုး)အရိုးပြၿခင္းေရာဂါ၊ၾကြက္သားအတြင္းၿဖစ္ေပၚသည့္ဒဏ္ရာ၊(အရိုးကိ်ဳးၿခင္း၊အရိုးအက္ၿခင္း၊အဆစ္လြဲၿခင္း၊အဆစ္လိမ္သြားၿခင္း)အားကစားေၾကာင့္ၿဖစ္တတ္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားနွင့္၊ေလးဘက္နာေရာဂါ
မ်ားကိုကုသေပးေနပါသည္။
ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနပိုင္းတြင္ အဆုတ္ေလၿပြန္းတံ၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းနွင့္ဆိုင္ေသာအထူးဘာသာရပ္
ကိုရယူထားသည့္ အေထြေထြဆရာဝန္သည္လာေရာက္ပါေသာေၾကာင့္ ၾကည့္ရွဳ႕စစ္ေဆးေပးနိဳင္ပါသည္။

● ေဆးခန္းဖြင့္ပိတ္နာရီဇယား

နံနက္၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀ အထိ
ညေန၃း၀၀ မွ ၆း၀၀ အထိ
ပံုမွန္ေဆးခန္းလာၿပၿခင္းအတြက္ ဘိုကင္မလိုအပ္ပါ။
က်န္းမာေရးစစ္ၿခင္းနွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးဆိုလွ်င္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးဖို႕လုိအပ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ျပည္မွာသတ္မွတ္ထားသည့္ ရွကအိဟိုကင္း ကိုကုမင္းကင္္းေကားဟိုကင္း
ကိုမရိွထားသူမ်ားအတြက္၊
ကိုကုမင္းကင္းေကားဟိုကင္းဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ ဟိုကင္းအမွတ္အေရအတြက္၏ ၁၀ရာခိုင္နဳန္းကို
အျပည့္အဝေပးေဆာင္ရပါမည္။
(ဝင္ထားလွ်င္ကိုယ္က၃ရာခိုင္နဳန္း အစိုးရက ၇ရာခိုင္နဳန္းေဆာင္သည္)

● အပတ္စဥ္ဖြင့္ရက္ဇယား

 

အရိုးအေၾကားဆိုင္ရာ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသာပေတး ေသာၾက္ာ စေန
၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀
၃း၀၀ မွ ၆း၀၀

  

 

 

 

 

အေထြေထြစစ္ေဆးေပးမွဳ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသာပေတး ေသာၾက္ာ စေန
၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀
၃း၀၀ မွ  ၅း၃၀

 

※ အေထြေထြဆရာဝန္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ညေန( လက္ခံခ်ိန္ 17:30 အထိ)ႏွင့္ ဒုတိယပတ္၊စတုတၳပတ္၊စေနတြင္ နံက္ပိုင္းသာၾကည့္ေပးေနပါသည္။

အေထြေထြစစ္ေဆးေပးမွဳကိုတနလၤာညေနပိုင္း နွင့္ ဗုဒၶဟူးညေနပိုင္း လက္ခံစစ္ေဆးေပးမွဳသည္
၃း၀၀ မွ ၅း၃၀ အထိၿဖစ္ပါသည္။
ၿမန္မာဘာသာၿပန္ကို တနလၤာတေန႔လံုး နွင့္ ဗုဒၶဟူးတေန႔လံုး စေနနံက္ပိုင္း တြင္ထားရိွေပးထားပါသည္။
သတိၿပဳရန္သည္ ဆကုရာေဆးခန္းအၿပင္ဘက္တြင္ ဘာသာၿပန္ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းမၿပဳလုပ္ပါေၾကာင္း။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ေဆးရုံပိတ္ရက္

ေသာၾက္ာ ၊စေနညေန ၊တနဂၤေႏြ နွင့္ အနီပိတ္ရက္မ်ား

Avilable Testing  စစ္ေဆးေပးနိွင္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
ဓါတ္မွန္ရိုက္ေပးၿခင္း ဓါတ္မွန္ဆက္သည္ အဆင့္ၿမင့္စနစ္ၿဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ၿမန္ဆန္ၿခင္း၊ခႏၶာကိုယ္ေပၚသို႔
က်ေရာက္ေသာဓါတ္မွန္လိူင္းအားသည္ အနည္းဆံုးစနစ္ၿဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဆိုးရိမ္စရာမလိုအပ္ပါ၊
အေၿဖသည္၃မီနစ္အတြင္းထြက္ေပၚပါေသာေၾကာင့္ ၿမန္ဆန္လွပါသည္။အရိုး၏ခံနိုင္ရည္အားဘယ္ေလာက္ထိရိွသည္
ကိုရွာေဖြေပးနိဳင္သည့္DXAစနစ္ကိုသံုးထားသည့္စက္ၿဖင့္ရွာေဖြ၍၃မိနစ္အတြင္းအေၿဖေပးနိဳင္ပါသည္။
ECG နွစ္လုံးခုန္နွဳန္းတိုင္တာစက္ၿဖင့္ရွာေဖြေပးေဆာင္မွဳတို႔ကို လူနာေဆးမွတ္တမ္းေဒတာစက္ထဲတြင္ သိမ္း
စည္းထားေပးနိဳင္ပါသည္။

 

reception entrance 受付


TOP

ဆက္သြယ္ရန္လမ္းေၾကာင္း

ဆကုရ ေဆးခန္း တကဓနိုဳဘဘ
စာတိုက္အမွတ္ ၁၆၉-၀၀၇၅
တိုကိ်ဳၿမိဳ႕ရွင္းဂ်ဴးကုၿမိဳ႕နယ္ တကဓနိဳဘဘ ကဝကမိအေဆာက္အဦး ၃ထပ္
(ေဆးယုစူပါမားကက္ေရွ႕ေဆးဗင္းအိလဲယ္ဗင္းရိွသည့္အေဆာက္အဦး၃ထပ္တြင္ရိွပါသည္)
တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၃-၅၉၃၇-၃၇၁၇

Map

တကဒနိုဘဘဘူတာ
ဝေဆးဓထြက္ေပါက္မွ၃မိနစ္သာ

TOP

နဳတ္ခြန္းဆက္စကား

高田馬場さくらクリニック院長冨田茂 SAKURA CLINIC SHIGERU TOMITA

မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ၿပည့္စံုပါေစလို႔နဳတ္ခြန္ဆက္သပါသည္။
ဆကုရ ေဆးခန္း ေဆးရံုအုပ္ၾကီး တိုမိဓ ရိွေဂးလု ၿဖစ္ပါသည္။ဆကုရ ေဆးခန္းသည္အရိုးအေၾကား
ေရာဂါကိုအထူးကုသေပးေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။ခါးနာၿခင္း၊ဒူးနာၿခင္း၊ေခါင္းကိုက္ခဲၿခင္း၊ဇက္ေၾကာတက္
ၿခင္း၊ဦးလြဲၿခင္း၊ပုခံုးဇြန္းၾကြက္သားေရာင္ၿခင္း၊အရြတ္ေရာင္ၿခင္း၊အရိုးအတြင္းေသးမႊားေသာအ
ေခါင္းအေပါက္တို႔ၿဖစ္ေပၚၿခင္း၊အတြင္းဒဏ္ရာတြင္ၿဖစ္သည့္(အရိုးကြဲၿခင္း၊အရိုးဆက္ၿပဳတ္ထြက္ၿခင္း၊
လက္ေကာက္ဝတ္လည္ထြက္ၿခင္း)အားကစားလုပ္ရွားမွဳေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚေသာဒဏ္ရာ၊ေလးဘက္နာ
ေရာဂါ၊စသည္တိုကိုကုသေပးေနပါသည္။


 


* * * * *

 SHIGERU TOMITA

ရိွေဂးရု တို႔မိတ
၁၉၉၄(နိအိဂတ တကၠသိုလ္ ေဆးဝါးေဗဒ မွာဘြဲ႕ယူခဲ့ပါသည္)ေဆးရံုနွင္႔တြဲဖက္၍
သင္ၾကားေပးေသာနိအိဂတတကၠသိုလ္ ႒ာဏၿဖစ္ပါသည္။
ထို႒ာဏနွင္႔ေပါင္းစပ္၍အရိုးေၾကားဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို ေလ႔လာရွာေဖြခဲ့ပါသည္။
ကနကဝခရိုင္ဆရာဝန္အလုပ္သမားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕၊
Minato machi ေဆးခန္း၏ လုပ္သက္ကိုအေၿခခံၿပီး၂၀၁၄ တြင္တကဓနိုဘဘဆကုရ
ေဆးခန္းကိုဖြင့္ လွစ္လိုက္ရပါသည္။

၂၀၀၈ခုနွစ္တြင္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာၿပည္သူုလူထုခႏၶကိုယ္သန္စြမ္းေရးအဆင္႔ၿမင္႔ဘာသာရပ္၊ ၿပည္သူလူထုခႏၶာကိုယ္သန္စြမ္းေရးအတြက္ဆရာမ်ားအဖြဲ႔အစည္း နွင္႔၊
ထိုင္းနိဳင္ငံ မဟိိဒိုတကၠသိုလ္မွလည္းပါရဂူဘြဲ႕ကိုရယူခဲ့ပါသည္။


 

<To Publications>

TOP