သီတင္းစကား

 • [2018/4/17]
  Golden week ပိတ္ရက္အတြက္အသိေပးျခင္း

  4/30 သည္ပိတ္ရက္ျဖစ္ပါသည္

  5/1,2 သည္ဖြင့္ရက္ျဖစ္ျပီ 

  5/3,4,5,6 သည္ပိိတ္ရက္ျဖစ္ပါသည္

   

 • [2018/4/11]

  အေထြေထြဆရာဝန္နားမည့္ရက္ေၾကာ္ၿငာၿခင္း
  4 လ 25 ရက္ (ဗုဒၶဟူး)
  ဆရာဝန္သည္ဤ၂ရက္တြင္ကိစၥရိွပါ၍နားမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။
  မိတ္ေဆြမ်ားအားေနွာက္ရွက္မႈေပးၿခင္းအတြက္ေတာင္းပန္ပါသည္၊နားလည္ခြင္႕လြတ္ေပးပါ။
  အရိုးအေၾကားဆရာဝန္သည္သာပံုမွန္ရိွပါမည္။

 • [2017/10/2]

  Influenzaတုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးေပးၿခင္းကိုၿပဳလုပ္ေနပါသည္။(ၾကိဳတင္စာရင္းေပးပါ)
  ယၡဳႏွစ္လည္းInfluenzaတုပ္ေကြးေရာဂါရာသီေရာက္လာဦးမွာပါ။ 
  ေဆး၏ထိေရာက္မႈၿဖစ္ေစဖို႕အတြက္၊ပံုမွန္၂ပတ္မွ၄ပတ္အထိၾကာပါသည္။ေဆးသည္အေရအေတြက္ႏွင့္ 
  မွာၾကားရပါေသာေၾကာင့္၊ကာကြယ္ေဆးထိုးလိုသူသည္ၾကိဳတင္စာရင္းေပးဖို႕သတင္းေပးပါရေစ။ 
  (ကန္႕သတ္ခ်က္) အသက္၁၃ႏွစ္ေက်ာ္(အသက္၂၀ေအာက္ရိွသူမ်ားသည္အုပ္ထိမ္းသူ၏လက္မွတ္လိုအပ္ပါသည္) 
  (ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွိင္သည့္ရက္)
  2017/10/2မွစ၍ 
  (ကုန္က်ေငြ)  2,900yen 
  (ၾကိဳတင္စာရင္းေပးၿခင္း)
  မထိုးခင္(၃)ရက္ၾကိဳ၍စာရင္းေပးပါရန္၊သို႕မဟုတ္ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကား ထားေပးပါရန္။

  ဒီေနရာမွတုတ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ေၿဖဆိုရန္(စာရြက္နမူနာ)ၿမန္မာလိုၾကည့္နိုင္ပါသည္။ 

 • [2017/5/30]

  ဤေဆးခန္းတြင္ရွင္းဂ်ဳးကု၊ႏွင့္နကနိဳကုၿမိဳ႕နယ္မွထုတ္ေဝေသာက်န္းမာေရးစစ္ေဆးစာရြက္မ်ားကို လက္ခံစစ္ေပးေနပါသည္။စစ္ေဆးၿခင္သူသည္ညာဘက္တြင္ၿပထားသည့္ပံုစံစာအိတ္ေရာက္ရိွလာပါက၊ 
  ယူလာၿပီးစစ္ေဆးပါရွင္းဂ်ဴးကုၿမိဳ႕နယ္သာမန္စစ္ေဆးမွဳသည္ကုန္က်စရိတ္မရိွပါ။နာကနိဳၿမိဳ႕နယ္မွစစ္
  ေဆးမႈသည္၅၀၀ယမ္းကုန္က်မည္။ၾကိဳတင္စာရင္းေပးထားဖို႕လည္းလိုအပ္ပါသည္။


  ● ရွင္းဂ်ဳးကုၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးစစ္တမ္းအေမးေၿဖစာရြက္ကိုၾကိဳတင္ေၿဖၾကားေပးပါရန္၊
  ဌဥ္းေကာင္းအတြက္ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ေရးသားထားသည္ကိုၾကိဳတင္ေဒါင္းလုပ္ယူေပးပါ။


  ေဒါင္းလုပ္ယူရန္ေနရာ။


 • [2014/3/4]SAKURA CLINIC open, 2014,March,4.

TOP

ဆကုရ ေဆးခန္း

● ေဆးခန္း၏ထူးၿခားခ်က္မ်ား

အရိုးအေၾကားဆိုင္ရာနွင့္အေထြေထြ စစ္ေဆးေပးမွဳ
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းတြင္ အရိုးအေၾကားဆိုင္ရာစစ္ေဆးမွဳမ်ား ဥပမာ ခါးနာၿခင္း၊အရိုးအစစ္မ်ားနာၿခင္း၊(ဒူး၊ပုခံုး၊
လည္ပင္းရိုး)အရိုးပြၿခင္းေရာဂါ၊ၾကြက္သားအတြင္းၿဖစ္ေပၚသည့္ဒဏ္ရာ၊(အရိုးကိ်ဳးၿခင္း၊အရိုးအက္ၿခင္း၊အဆစ္လြဲၿခင္း၊အဆစ္လိမ္သြားၿခင္း)အားကစားေၾကာင့္ၿဖစ္တတ္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားနွင့္၊ေလးဘက္နာေရာဂါ
မ်ားကိုကုသေပးေနပါသည္။
ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနပိုင္းတြင္ အဆုတ္ေလၿပြန္းတံ၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းနွင့္ဆိုင္ေသာအထူးဘာသာရပ္
ကိုရယူထားသည့္ အေထြေထြဆရာဝန္သည္လာေရာက္ပါေသာေၾကာင့္ ၾကည့္ရွဳ႕စစ္ေဆးေပးနိဳင္ပါသည္။

● ေဆးခန္းဖြင့္ပိတ္နာရီဇယား

နံနက္၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀ အထိ
ညေန၃း၀၀ မွ ၆း၀၀ အထိ
ပံုမွန္ေဆးခန္းလာၿပၿခင္းအတြက္ ဘိုကင္မလိုအပ္ပါ။
က်န္းမာေရးစစ္ၿခင္းနွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးဆိုလွ်င္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးဖို႕လုိအပ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ျပည္မွာသတ္မွတ္ထားသည့္ ရွကအိဟိုကင္း ကိုကုမင္းကင္္းေကားဟိုကင္း
ကိုမရိွထားသူမ်ားအတြက္၊
ကိုကုမင္းကင္းေကားဟိုကင္းဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ ဟိုကင္းအမွတ္အေရအတြက္၏ ၁၀ရာခိုင္နဳန္းကို
အျပည့္အဝေပးေဆာင္ရပါမည္။
(ဝင္ထားလွ်င္ကိုယ္က၃ရာခိုင္နဳန္း အစိုးရက ၇ရာခိုင္နဳန္းေဆာင္သည္)

● အပတ္စဥ္ဖြင့္ရက္ဇယား

 

အရိုးအေၾကားဆိုင္ရာ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသာပေတး ေသာၾက္ာ စေန
၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀
၃း၀၀ မွ ၆း၀၀

 

 

 

 

 

အေထြေထြစစ္ေဆးေပးမွဳ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသာပေတး ေသာၾက္ာ စေန
၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀
၃း၀၀ မွ  ၅း၃၀

 

အေထြေထြစစ္ေဆးေပးမွဳကိုတနလၤာညေနပိုင္း နွင့္ ဗုဒၶဟူးညေနပိုင္း လက္ခံစစ္ေဆးေပးမွဳသည္
၃း၀၀ မွ ၅း၃၀ အထိၿဖစ္ပါသည္။
ၿမန္မာဘာသာၿပန္ကို တနလၤာတေန႔လံုး နွင့္ ဗုဒၶဟူးတေန႔လံုး စေနနံက္ပိုင္း တြင္ထားရိွေပးထားပါသည္။
သတိၿပဳရန္သည္ ဆကုရာေဆးခန္းအၿပင္ဘက္တြင္ ဘာသာၿပန္ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းမၿပဳလုပ္ပါေၾကာင္း။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ေဆးရုံပိတ္ရက္

ေသာၾက္ာ ၊စေနညေန ၊တနဂၤေႏြ နွင့္ အနီပိတ္ရက္မ်ား

Avilable Testing  စစ္ေဆးေပးနိွင္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
ဓါတ္မွန္ရိုက္ေပးၿခင္း ဓါတ္မွန္ဆက္သည္ အဆင့္ၿမင့္စနစ္ၿဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ၿမန္ဆန္ၿခင္း၊ခႏၶာကိုယ္ေပၚသို႔
က်ေရာက္ေသာဓါတ္မွန္လိူင္းအားသည္ အနည္းဆံုးစနစ္ၿဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဆိုးရိမ္စရာမလိုအပ္ပါ၊
အေၿဖသည္၃မီနစ္အတြင္းထြက္ေပၚပါေသာေၾကာင့္ ၿမန္ဆန္လွပါသည္။အရိုး၏ခံနိုင္ရည္အားဘယ္ေလာက္ထိရိွသည္
ကိုရွာေဖြေပးနိဳင္သည့္DXAစနစ္ကိုသံုးထားသည့္စက္ၿဖင့္ရွာေဖြ၍၃မိနစ္အတြင္းအေၿဖေပးနိဳင္ပါသည္။
ECG နွစ္လုံးခုန္နွဳန္းတိုင္တာစက္ၿဖင့္ရွာေဖြေပးေဆာင္မွဳတို႔ကို လူနာေဆးမွတ္တမ္းေဒတာစက္ထဲတြင္ သိမ္း
စည္းထားေပးနိဳင္ပါသည္။

 

reception entrance 受付


TOP

ဆက္သြယ္ရန္လမ္းေၾကာင္း

ဆကုရ ေဆးခန္း တကဓနိုဳဘဘ
စာတိုက္အမွတ္ ၁၆၉-၀၀၇၅
တိုကိ်ဳၿမိဳ႕ရွင္းဂ်ဴးကုၿမိဳ႕နယ္ တကဓနိဳဘဘ ကဝကမိအေဆာက္အဦး ၃ထပ္
(ေဆးယုစူပါမားကက္ေရွ႕ေဆးဗင္းအိလဲယ္ဗင္းရိွသည့္အေဆာက္အဦး၃ထပ္တြင္ရိွပါသည္)
တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၃-၅၉၃၇-၃၇၁၇

Map

တကဒနိုဘဘဘူတာ
ဝေဆးဓထြက္ေပါက္မွ၃မိနစ္သာ

TOP

နဳတ္ခြန္းဆက္စကား

高田馬場さくらクリニック院長冨田茂 SAKURA CLINIC SHIGERU TOMITA

မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ၿပည့္စံုပါေစလို႔နဳတ္ခြန္ဆက္သပါသည္။
ဆကုရ ေဆးခန္း ေဆးရံုအုပ္ၾကီး တိုမိဓ ရိွေဂးလု ၿဖစ္ပါသည္။ဆကုရ ေဆးခန္းသည္အရိုးအေၾကား
ေရာဂါကိုအထူးကုသေပးေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။ခါးနာၿခင္း၊ဒူးနာၿခင္း၊ေခါင္းကိုက္ခဲၿခင္း၊ဇက္ေၾကာတက္
ၿခင္း၊ဦးလြဲၿခင္း၊ပုခံုးဇြန္းၾကြက္သားေရာင္ၿခင္း၊အရြတ္ေရာင္ၿခင္း၊အရိုးအတြင္းေသးမႊားေသာအ
ေခါင္းအေပါက္တို႔ၿဖစ္ေပၚၿခင္း၊အတြင္းဒဏ္ရာတြင္ၿဖစ္သည့္(အရိုးကြဲၿခင္း၊အရိုးဆက္ၿပဳတ္ထြက္ၿခင္း၊
လက္ေကာက္ဝတ္လည္ထြက္ၿခင္း)အားကစားလုပ္ရွားမွဳေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚေသာဒဏ္ရာ၊ေလးဘက္နာ
ေရာဂါ၊စသည္တိုကိုကုသေပးေနပါသည္။


 


* * * * *

 SHIGERU TOMITA

ရိွေဂးရု တို႔မိတ
၁၉၉၄(နိအိဂတ တကၠသိုလ္ ေဆးဝါးေဗဒ မွာဘြဲ႕ယူခဲ့ပါသည္)ေဆးရံုနွင္႔တြဲဖက္၍
သင္ၾကားေပးေသာနိအိဂတတကၠသိုလ္ ႒ာဏၿဖစ္ပါသည္။
ထို႒ာဏနွင္႔ေပါင္းစပ္၍အရိုးေၾကားဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို ေလ႔လာရွာေဖြခဲ့ပါသည္။
ကနကဝခရိုင္ဆရာဝန္အလုပ္သမားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕၊
Minato machi ေဆးခန္း၏ လုပ္သက္ကိုအေၿခခံၿပီး၂၀၁၄ တြင္တကဓနိုဘဘဆကုရ
ေဆးခန္းကိုဖြင့္ လွစ္လိုက္ရပါသည္။

၂၀၀၈ခုနွစ္တြင္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာၿပည္သူုလူထုခႏၶကိုယ္သန္စြမ္းေရးအဆင္႔ၿမင္႔ဘာသာရပ္၊ ၿပည္သူလူထုခႏၶာကိုယ္သန္စြမ္းေရးအတြက္ဆရာမ်ားအဖြဲ႔အစည္း နွင္႔၊
ထိုင္းနိဳင္ငံ မဟိိဒိုတကၠသိုလ္မွလည္းပါရဂူဘြဲ႕ကိုရယူခဲ့ပါသည္။


 

<To Publications>

TOP